Život & dílo

Získej svůj vlastní citát Anny Schäfferové

Anna Schäfferová dávala všem, kdo se na ni obraceli s prosbou o pomoc, slovo rady a útěchy: Také Vám chce světice dát dnes takové slovo:

 • V kříži a utrpení nenalézám žádnou jinou útěchu než samotného Ježíše.“
 •  
 • Jak šťastni jsme, že můžeme Ježíšovi u trůnu lásky říct všechno, co tíží naše srdce.“
 •  
 • Jak dobře se člověk může modlit a trpět, když se cítí v Ježíšově blízkosti.“
 •  
 • Kéž se na mně – ubohé hříšnici – vyplní svatá Boží vůle.“
 •  
 • Žízním po Ježíšovi ve svatém přijímání.“
 •  
 • Jen stálou a vytrvalou modlitbou a svatým přijímáním dostaneme sílu k tomu, abychom vytrvali v zármutcích.“
 •  
 • Chtěla bych poradit všem trpícím a zarmouceným, aby vylili svá srdce před Nejsvětější Svátostí.“
 •  
 • Při svatém přijímání mi dal Ježíš sílu, abych mohla vytrpět všechno v jeho lásce a pro jeho svaté jméno.“
 •  
 • Jak dobrý je Ježíš! Kolik nezasloužených milostí nám dává.“
 •  
 • Ježíš sám je naší silou a posilou ve vší naší slabosti.“
 •  
 • Jaké blaho být spojen se Spasitelem a jaké blaho smět s ním trpět a být s ním pokořován.“
 •  
 • Myšlenka na svaté přijímání utěšuje v každé tísni.“
 •  
 • Řekněme Spasiteli: S radostí přijímáme všechno, co nám tvá ruka dává.“
 •  
 • Zvláště vůči Spasiteli nemáme mít v srdci smutek.“
 •  
 • Vyjádřeme mu svůj dík a svoji lásku.“
 •  
 • Patřím ti. Ó můj Ježíši, pomoz mi.“
 •  
 • Milujme Spasitele o to víc, oč víc ho druzí opouštějí.“
 •  
 • Není blaženějších okamžiků nad ty po svatém přijímání.“
 •  
 • Ježíš sám je má útěcha v utrpení, mé nebem na zemi, můj Bůh a mé všechno.“
 •  
 • Svatý anděli strážce, pomoz mi dobře trpět a dobře zemřít.“
 •  
 • A jednou nahoře ve věčnosti budu tak šťastná, že jsem se dostala tam, kde je Ježíš, pak budu vám všem pravou přímluvkyní.“
 •  
 • Odporoučejme se v každém okamžiku slitovné lásce Boží.“
 •  
 • Zanechme marností a hloupostí tohoto života a patřme jen na Ježíše!“
 •  
 • Tobě, můj Bože, buď dík a tvé milosrdenství ať vládne nad námi!“
 •  
 • Čeho bych se bála? – Srdce Ježíšovo je se mnou!“
 •  
 • V nebi poznáme, jak moudré byly Boží cesty!“
 •  
 • Vidět utrpení – učí utrpení snášet!“
 •  
 • Nejmilejší Ježíši, můj Bože a můj Pane, kdy už tě budu vlastnit navěky?“
 •  
 • Touha po svatém přijímání mi často dává zapomenout na mé těžké utrpení.“
 •  
 • Mlčet o Ježíšovi, když mluvím nebo píšu, to bych nemohla.“
 •  
 • Ve všem, co je těžké a hořké, sjednoťme se spolu v duchu před Nejsvětější Svátostí.“
 •  
 • Jen božský Host duší ve svatém přijímání je tím, kdo naší ubohosti a slabosti dává sílu.“
 •  
 • Čím nemocnější jsem bylo, o to větší byla touha po svatém přijímání. Mojí první myšlenkou je vždycky Ježíš.“
 •  
 • Přijď, ó Ježíši, a nasyť mou ubohou duši.“
 •  
 • Mám růženec po celou noc ve svých rukou, často rozpálených horečkou, jako věrného průvodce; a i přes den je růženec mou „hrou s růžemi“.
 •  
 • Sluncem mého života je Ježíš Kristus.“
 •  
 • Jdi jen na můj hrob, já už ti porozumím.“
 •  
 • Všem, kdo mě vzývají, budu pomáhat.“
 •  
 • I všechnu práci, kterou mohu konat, obětuji s láskou Spasiteli.“
 •  
 • Každé nadechnutí má být modlitbou díků a lásky.“
 •  
 • Jsem ve všem tak šťastná, že to ani – já, ubohá hříšnice – nesvedu vyslovit.“
 •  
 • Touha po Ježíšovi přesahuje všechny pozemské bolesti, takže se mi všechno těžké jeví snadným.“
 •  
 • Ježíš sám je naší silou a posilou ve vší slabosti.“
 •  
 • Mám tři klíče k nebi: Největší z nich je z drsného železa. To je moje utrpení. Druhým je jehla na šití a třetím násadka pera.“
 •  
 • Kdykoli vidím řeholnici, raduji se, protože mi vždycky připomene mé přání z dětství: že bych se bývala ráda stala sestrou misionářkou.“
 •  
 • Když se mi v noci nebo přes den v modlitbě nedaří nic zvláštního, tak prostě dělám jen mnoho nádechů duše.“
 •  
 • Duchu svatý, Bože a Utěšiteli, ochraňuj nás před smutkem a malomyslností.“
 •  
 • Pane, poniž mne a vyvyš sebe.”
 •  
 • A pak bych ti ještě chtěla říct, že ti ve všem budu pomáhat modlit se, aby všechno dobře dopadlo.“
 •  
 • Spolehni se na požehnání modlitby: Bůh často posílá zázračnou pomoc, když ho opravdu vroucně prosíme v důvěryplné a vytrvalé modlitbě.“
 •  
 • Velkou útěchu nacházím v rozjímavé modlitbě, kdy v duchu prodlévám před Nejsvětější Svátostí – jako by Ježíš s sebou vzal moje srdce.”
 •  
 • Když je však některá prosba či žádost tak veliká, že nemůžeme požadovat pomoc od žádného člověka, ó milá duše, pak jděme ke svaté Matce Sedmibolestné, k Těšitelce zarmoucených.”
 •  
 • Je to svatý růženec, který se vždy velmi ráda modlím, protože skrze něj toho dosáhneme tolik u milého Spasitele.”
 •  
 • Svatý anděli strážce, odporoučím ti v každý okamžik svou ubohou duši, vezmi ji ve svou ochranu! A uč mě být pokornou!”
 •  
 • Často si myslím, že tichá, vroucná modlitbička před Nejsvětější Svátostí prospívá víc než arch plný ubohých slov.”
 •  
 • Jedním jediným svatým přijímáním jsem už zde na zemi na výsost bohatě odměněna za všechny oběti a utrpení.“
 •  
 • Myšlenka, že ve mně přebývá Ježíš, můj Milovaný, mě stále obveseluje v utrpení a protivenstvích.”
 •  
 • Denně se vrhám se svými bědami do Ježíšova Srdce planoucího láskou a zasvěcuji mu všechno, co se během dne stane.”
 •  
 • Kdykoli něco dělám, píšu nebo dělám nějakou malou ruční práci, prosím vždy Spasitele o jeho požehnání.“
 •  
 • Veškeré štěstí, po němž touží mé srdce, nalézám v tobě, ó svatá Eucharistie.“
 •  
 • Věrný Ježíši, když mě posiluješ a občerstvuješ ve svátosti své lásky, pak se nebojím, ale cítím odvahu a sílu přinášet ti i ty největší oběti.“
 •